REAL FLAT - Správa bytového fondu a realitní činnost ve Zlíně, SBD Budovatel Zlín

Přihlášení do klientské sekce:
bytové domy Fotovoltaické elektrárny na bytových domech

 

Již začátek roku 2023 přinesl zájemcům o fotovoltaické elektrárny (dále jen FVE) v bytových domech několik zásadních změn, které zjednodušují jejich pořízení a sdílení elektřiny mezi jednotlivými byty. Novelou energetického zákona, označovanou jako LEX OZE I., byl navýšen limit instalovaného výkonu FVE z 10 na 50 kW, do kterého není nutné mít pro vlastní spotřebu licenci od Energetického regulačního úřadu (dále jen ERÚ). Také došlo k navýšení limitu instalovaného výkonu FVE z 20 na 50 kW, do kterého není nutné žádat o stavební povolení, pokud nedojde ke změně vzhledu stavby. Situace v oblasti pořízení a provozování FVE v bytových domech je však stále poměrně nepřehledná a komplikovaná. Zjednodušení by měla přinést další připravovaná novela energetického zákona, označovaná jako LEX OZE II, kterou koncem června 2023 schválila vláda ČR a poslala ji do dalšího legislativního procesu. Díky této novele už nebudou obyvatelé odkázáni na prodej přebytků z FVE obchodníkům do sítě, což není zpravidla výhodné, ale budou moci sdílet elektřinu, kterou si sami vyrobí.

Rozdělení elektřiny vyrobené z vlastní FVE v bytovém domě bude možné provádět dvojím způsobem, tzv. sloučením odběrných míst, nebo komunitním sdílením. Sloučení odběrných míst bylo do konce roku 2022 jediným možným způsobem, jak sdílet elektřinu v bytovém domě. Přinášelo ekonomickou výhodnost snížením počtu jističů, a tím i souvisejících plateb. Na druhou stranu ale uživatelé bytů přicházeli o možnost volby vlastního dodavatele elektřiny. Sloučení odběrných míst je způsob obtížnější na schvalování v domě, neboť je potřeba získat souhlas všech uživatelů bytů. Všichni zúčastnění musí mít stejného dodavatele elektřiny a na vlastní náklady si musí zajistit instalaci odpočtových elektroměrů u jednotlivých bytů, namísto původních fakturačních.

Komunitní sdílení elektřiny vyrobené z vlastní FVE v bytovém domě už nevyžaduje zapojení a souhlas všech uživatelů bytů v domě, postačuje většinový souhlas. Sdílení je prováděno prostřednictvím vůdčího odběrného místa a libovolného počtu k němu přidružených odběrných míst. Přestože je i nadále možné využívat variantu sloučení odběrných míst a tato varianta je ekonomicky výhodnější z důvodu zrušení stálých platů za odběrná místa v jednotlivých bytech, očekává se, že výhody nově zavedeného způsobu sdílení prostřednictvím vůdčího odběrného místa a libovolného počtu přidružených odběrných míst časem převáží.

Z hlediska návratnosti investice do FVE hraje významnou roli maximalizace vlastní spotřeby elektřiny vyrobené z FVE a minimalizace přetoků do distribuční sítě. Vyrobenou elektřinu, která se nevyužije, lze prodávat obchodníkovi dle vlastní volby, nezávisle na tom, od kterého dodavatele je elektřina odebírána. Na prodej přebytků musí být ale uzavřena smlouva s obchodníkem a přetoky musí být také povoleny od distribuční společnosti. Zvýšení podílu spotřeby vlastní elektřiny lze dosáhnout instalací baterií. Akumulace do bateriového úložiště je však možná pouze pro vůdčí odběrné místo (zpravidla společné prostory domu), což se v praxi nemusí ekonomicky vyplatit z důvodu nízké spotřeby a poměrně vysoké ceny baterií.

Na instalaci FVE, včetně baterií a dalších souvisejících investic, lze získat dotaci z programu Nová zelená úsporám, kterou poskytuje Státní fond životního prostředí. Žádost o dotaci mohou společenství vlastníků (dále jen SVJ) nebo vlastníci bytových domů podat před provedením samotné instalace, v průběhu nebo i dodatečně. Výše podpory je závislá na instalovaném výkonu a počtu bytových jednotek připojených do fotovoltaického systému. Maximální podporovaný instalovaný výkon FVE je 100 kWp na jednu žádost. Na připojenou bytovou jednotku musí připadat instalovaný výkon nejméně 0,5 kWp.

Výše podpory z programu Nová zelená úsporám na jednotlivá opatření instalované části systému FVE je následující:

Instalované části systému FVE Výše podpory
Za 1 kWp instalovaného výkonu FV panelů 15 000 Kč
Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia 10 000 Kč
Za bytovou jednotku připojenou k FV systému 5 000 Kč

 

Kvůli instalaci a provozu FVE je třeba obstarat řadu povolení. Jako první je potřeba řešit smlouvu o připojení výrobny k distribuční soustavě. Žádost o připojení se podává na provozovatele regionální distribuční soustavy, v našem případě se jedná o EG.D.

Při zavedení sdílení je nutné stávající domovní elektroměry vyměnit za průběhové elektroměry (tzv. měření typu B). Tyto elektroměry nově umožní průběžně zaznamenávat údaje o množství vyrobené a odebrané elektřiny. Výměnu elektroměrů by měl provést provozovatel distribuční soustavy na své náklady. Vlastníkům bytů, kteří se do sdílení nechtějí zapojit, zůstanou stávající elektroměry.

Všichni uživatelé, kteří se do sdílení zapojí, si musí ale odsouhlasit alokační klíč na základě, kterého jim připadne domluvená část elektřiny z FVE. Alokační klíč udává procentuální poměr, podle kterého se elektřina z vůdčího odběrného místa rozdělí mezi jednotlivá přidružená odběrná místa. Vyhláška přesně neupravuje, jak se má alokační klíč nastavit. Záleží na domluvě účastníků sdílení a stanovách SVJ (např. podle velikosti spoluvlastnického podílu bytových jednotek).


JAK POSTUPOVAT PŘI ZAVEDENÍ KOMUNITNÍ ENERGETIKY V BYTOVÉM DOMĚ:

 

Podmínkou pro instalaci FVE v bytovém domě je podání žádosti o připojení fotovoltaické elektrárny k distribuční soustavě a akceptace žádosti (rezervovaného příkonu) ze strany distribuční společnosti (EG.D.).

Doposud přijaté legislativní změny přinesly oproti stavu před koncem roku 2022 zjednodušení pro pořízení FVE a sdílení elektřiny mezi jednotlivými byty. Přetrvává však řada legislativních bariér, díky nimž v současné době nedoporučujeme spěchat se zavedením FVE v bytových domech. Např. u bytových domů s více vchody (s více odběrnými místy) nelze sdílet elektřinu mezi jednotlivými vchody a využít tak plného potenciálu sdílení elektřiny. Doporučujeme proto vyčkat na změny, které jsou obsaženy v další současně připravované novele energetického zákona, označované jako LEX OZE II, která by měla začít platit již během příštího roku.

4. 7. 2023


AKTUALITY


Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Realflat.cz | SBDBudovatel.cz | Webový portál bytového družstva ve Zlíně, Code by PCHweb